અત્રેની કચેરી સંવર્ગના સીધી ભરતીથી નિમણૂંક પામેલા સંશોધન મદદનીશ અને આંકડા મદદનીશના પૂર્વ સેવા તાલીમાન્ત પરીક્ષા નિયમો

અત્રેની કચેરી સંવર્ગના સીધી ભરતીથી નિમણૂંક પામેલા સંશોધન મદદનીશ અને આંકડા મદદનીશના પૂર્વ સેવા તાલીમાન્ત પરીક્ષા નિયમો