૧૧ માસના કરાર આધારિત સંશોધન અધિકારી, સંશોધન મદદનીશ,તથા આંકડા મદદનીશનું મેરીટ લીસ્ટ

૧૧ માસના કરાર આધારિત સંશોધન અધિકારી, સંશોધન મદદનીશ,તથા આંકડા મદદનીશનું મેરીટ લીસ્ટ

  1. RA Merit

  2. RO Merit

  3. SA Merit