Contact Us

Contact Us

અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામક્શ્રીની કચેરી

સેકટર-૧૮, ગાંધીનગર

ગુજરાત ૩૮૨૦૦૯

ફોન. નં. ૦૭૯-૨૩૨૫૨૯૩૦

ફેક્સ નં. ૦૭૯-૨૩૨૫૨૯૮૦

ઈ- મેલ: direcostat@gujarat.gov.in

ક્રમ વિગત હોદ્દો કચેરી સંપર્ક
શ્રી એસ.કે.હુદ્દા નિયામકશ્રી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામક્શ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર 52930
52980
શ્રી આર.આર.પંડ્યા સંયુક્ત નિયામક્શ્રી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામક્શ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર 52818
શ્રી એચ.એસ.પારેખ સંયુક્ત નિયામક્શ્રી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામક્શ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર 52925
શ્રી એસ.એસ.સુથાર સંયુક્ત નિયામક્શ્રી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામક્શ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર 52504
શ્રી એચ.એમ.નાયકા સંયુક્ત નિયામક્શ્રી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામક્શ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર 52875
શ્રી એ.બી.ગોહીલ નાયબ નિયામકશ્રી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામક્શ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર 52820
શ્રી એચ.કે.શુક્લ નાયબ નિયામકશ્રી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામક્શ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર 52554
શ્રી એન.જી.પટેલ નાયબ નિયામકશ્રી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામક્શ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર 52863
શ્રી એમ.બી.ગામીત નાયબ નિયામકશ્રી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામક્શ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર 52484
૧૦ શ્રી એચ.આર.ખાણદર નાયબ નિયામકશ્રી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામક્શ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર 52845
૧૧ શ્રી આર.એ.મેહતા નાયબ નિયામકશ્રી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામક્શ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર 52704
૧૨ શ્રીમતી પી.એચ.મકવાણા નાયબ નિયામકશ્રી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામક્શ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર 52711
૧૩ શ્રી કે.એચ.રાવલ નાયબ નિયામકશ્રી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામક્શ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર 52882
૧૪ કુ આર.આર.ક્રિશ્ચિયન સંશોધન અધિકારીશ્રી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામક્શ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર 52635
૧૫ શ્રી કે.આર.સાંતોલા મહેકમ અધિકારીશ્રી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામક્શ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર 52710
૧૬ શ્રી જે.કે.બગીયા સંશોધન અધિકારીશ્રી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામક્શ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર 52821
૧૭ શ્રી એમ.એમ.રાઠવા સંશોધન અધિકારીશ્રી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામક્શ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર 52835
૧૮ શ્રી એમ.એસ.શાહ સંશોધન અધિકારીશ્રી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામક્શ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર 52824
૧૯ શ્રી એચ.વી. શાહ સંશોધન અધિકારીશ્રી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામક્શ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર 52883
૨૦ શ્રીમતી એસ.એમ.સરૈયા સંશોધન અધિકારીશ્રી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામક્શ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર 52850
૨૧ શ્રી પી.જી.પટેલ સંશોધન અધિકારીશ્રી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામક્શ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર 52817
૨૨ શ્રી જે.બી.પંચાલ સંશોધન અધિકારીશ્રી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામક્શ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર