શાખા માહિતી

શાખા માહિતી

વહીવટ શાખા રાજ્ય આવક શાખા પ્રાદેશિક હિસાબ શાખા
ભાવ શાખા આર્થિક કૌશલ્ય શાખા રાષ્ટ્રીય નમુના મોજણી શાખા
નકશાએકમ શાખા આયોજન શાખા ઉદ્યોગોની વાર્ષિક મોજણી શાખા
વાહન વ્યવહાર શાખા મકાનબાંધકામ શાખા (મકમ) મ્યુનિસિપલ ઇયર બુક શાખા (નવગ)
તાલીમ શાખા સંકલન શાખા સામાજિક-આર્થિક પૃથક્કરણ શાખા
ખાનગી શાખા સિંચાઈ શાખા આર્થિક ગણતરી મોજણી શાખા
ગ્રામ સવલત મોજણી શાખા પ્રકશન શાખા