જિલ્લા વિષયક

વિશે

જિલ્લા આંકડાકીય કચેરીઓ :

જીલ્લા કક્ષાએ જિલ્લા આંકડાકીય કચેરીઓ જિલ્લા સ્તરે તમામ આંકડાકીય પ્રવૃત્તિઓના સંકલનની જવાબદારી અને ગુજરાત અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્રના નિયામકની કચેરી સાથે સંપર્ક રાખવાની જવાબદારી લે છે. જીલ્લા આંકડાકીય કચેરીના મુખ્ય કાર્યો જીલ્લાના અર્થતંત્રને લગતી મહત્વની આંકડાકીય માહિતી એકત્રિત, સંકલન અને પ્રસાર કરવાનું છે, ડીઇએસ માર્ગદર્શન મુજબ સામાજિક-આર્થિક સર્વેક્ષણ હાથ ધરવા અને વિવિધ જિલ્લા કચેરીઓ, સમિતિઓ, જૂથો અને સંશોધન માટે આંકડાકીય માહિતી પૂરી પાડવી. જિલ્લા સ્તરે સંસ્થાઓ

 
ગુજરાત શ્રેષ્ઠતાના ઉચ્ચ રાજ્ય
गुजरात उत्कृष्टता का उच्च राज्य
Gujarat A higher state of Excellence

ટેન્ડર

હાલમાં કોઈ નવીનતમ ટેન્ડર ઉપલબ્ધ નથી.

Vibrant Gujarat

Gujarat Tourism

Explore Gujarat