સંપર્ક કરો

સરનામું: અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામક્શ્રીની કચેરી
સેકટર-૧૮, ગાંધીનગર,
ગુજરાત- ૩૮૨૦૦૯
ફોન. નં.: ૦૭૯-૨૩૨૫૨૯૩૦
ફેક્સ નં.: ૦૭૯-૨૩૨૫૨૯૮૦
ઈ- મેલ: dirdes@gujarat.gov.in