જિલ્લા વિષયક

1)સ્ટેટીસ્ટીકલ આઉટલાઇન ઓફ ગુજરાત (આંકડાકીય રૂપરેખા, ગુજરાત રાજય)

આ પ્રકાશન અંગ્રેજી ભાષામાં “પોકેટ બુક” સ્વરૂપે વાર્ષિક પ્રસિધ્ધ થાય છે, જેમાં રાજ્યના સામાજિક-આર્થિક વલણોના અઘતન ઉપલબ્ધ આંકડાને સંક્ષિપ્તમાં રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. આ પ્રકાશનમાં ગુજરાત રાજ્યનું વહીવટી માળખું, ગુજરાત અને ભારતના તુલનાત્મક આંકડા, ગુજરાત અને તેના અર્થતંત્રના વિવિધ પાસાંઓની વિગતવાર માહિતી સમયશ્રેણી રૂપે આપવામાં આવે છે. આ પ્રકાશનની વર્ષ ૨૦૧૦ની આવૃત્ત્િા તૈયાર કરી પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે.

2)સ્ટેટીસ્ટીકલ એબસ્ટ્રેકટ ઓફ ગુજરાત સ્ટેટ (ગુજરાત રાજ્યની આંકડાકીય માહિતી)

આ પ્રકાશન મધ્યસ્થ આંકડાકીય સંગઠન, નવી દિલ્હી દ્વારા નિયત કરવામાં આવેલ પ્રફોર્મામાં તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ પ્રકાશનમાં રાજ્યના સામાજિક આર્થિક ક્ષેત્રોની માહિતી સમયશ્રેણી સ્વરૂપે તેમજ છેલ્લા વર્ષની જિલ્લાવાર માહિતીનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. પ્રથમ ભાગમાં સામાજિક આંકડા આપવામાં આવે છે. જેમાં વસતિ, જન્મ-મરણ, પર્યાવરણ, શિક્ષણ, આરોગ્ય, સમાજ કલ્યાણ તથા સામાજિક સુરક્ષાને લગતા આંકડાઓ આપવામાં આવે છે. ભાગ-૨માં આર્થિક આંકડાઓ આપવામાં આવે છે. જેમાં રાજ્ય આવક, ખેતી, સિંચાઇ, પશુપાલન અને ડેરી, વન, મત્સ્યોઘોગ, ગ્રામ વિકાસ અને સહકાર, ખાણકામ, ઉત્પાદન, ઉર્જા, વાહન વ્યવહાર, બજાર અને સંગ્રહ શકિત, સંદેશા વ્યવહાર, શ્રમ અને રોજગાર, બેન્કીંગ અને વીમો, નાણાં વ્યવસ્થા, ભાવ અને ભાવાંક તથા પંચવર્ષીય યોજનાઓને લગતા આંકડાઓનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે ભાગ-૩માં અન્ય આંકડા જેવાં કે જાહેર સાહસો, જાહેર વહીવટ, આર્થિક ગણતરી અને ચૂંટણીને લગતા આંકડા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રકાશનની ૨૦૧૦ના વર્ષની આવૃત્તિ તૈયાર કરી પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે.

જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી :

અ.નં. જિલ્‍લો નામ કોડ નંબર ઓફીસ ફોન મોબાઇલ નંબર
1 અમદાવાદ શ્રી પી.બી.પટણી(ચાર્જ) ૦૭૯ 25511591 8141009774
2 અમરેલી શ્રી એન.આર.ટોપરાણી(ચાર્જ) ૦૨૭૯૨ 223401 9825279605
3 અરવલ્‍લી શ્રી જે.કે.ચાવડા(ચાર્જ) ૦૨૭૭૪ 240844 9998976564
4 આણંદ કુ.એસ.બી.ડાભી ૦૨૬૯૨ ૨૫૭૯૩૨ 9725531662
5 કચ્‍છ-ભૂજ શ્રી આર.એમ.ઝાલા ૦૨૮૩૨ 221402 9998562668
6 ખેડા-નડીયાદ શ્રી કે.વી.પટેલ ૦૨૬૮ ૨૫૫૭૮૪૭
૨૫૩૨૯૮૫
૯૪૨૮૩૮૩૧૧૨
7 ગાંધીનગર શ્રી એન.જી.પટેલ ૦૭૯ 56987 9426272264
8 ગીર સોમનાથ શ્રી એમ.એસ.લાખાણી (ચાર્જ) ૦૨૮૭૬ 249080 8980596393
9 છોટાઉદેપુર_x000D_ ડો.પી.આર.પટેલ(ચાર્જ) ૦૨૬૬૯ 233650 ૯૪૨૭૩૪૧૨૮૭
10 જામનગર શ્રી યુ.ટી.ચૌધરી(ચાર્જ) ૦૨૮૮ 2676968 9427574080
11 જૂનાગઢ શ્રી ટી.ડી.પટેલ (ચાર્જ) ૦૨૮૫ 2626251 9428835053
12 ડાંગ-આહવા શ્રી વાય.આર.પટેલ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૩૫૧ ૯૪૨૮૦૨૨૩૩૫
13 તાપી શ્રી એચ.કે.પ્રજાપતિ ૦૨૬૨૬ ૨૨૨૧૪૧ 9978441512
14 દાહોદ શ્રી રાહુલ ગુપ્તા ૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૧૨ 9429120019
15 દેવભૂમિ દ્વારકા શ્રી સી.આર.બીરાઇ ૦૨૮૩૩ 235939 ૯૮૨૫૬૦૪૫૦૩
16 નર્મદા-રાજપીપળા શ્રી આર.આર.ભાભોર ૦૨૬૪૦ ૨૨૨૦૮૧-૮૪ ૯૪૨૭૬૧૯૮૦૪
17 નવસારી શ્રી જી.એમ.પટેલ ૦૨૬૩૭ ૨૪૪૩૯૯ 8511592234
18 પંચમહાલ–ગોધરા શ્રી એસ.જે.ડામોર(ચાર્જ) ૦૨૬૭૨ 253354 7069853359
19 પાટણ શ્રી પી.બી.ચાવડા(ચાર્જ) ૦૨૭૬૬ ૨૨૭૧૬૩ ૯૯૯૮૧૬૧૩૩૧
20 પોરબંદર શ્રી જે.એન.પરમાર(ચાર્જ) ૦૨૮૬ ૨૨૧૨૪૭૭ ૯૪૨૮૨૪૨૬૫૭
21 બનાસકાંઠા કુ.એ.જી.પ્રજાપતિ(ચાર્જ) ૦૨૭૪૨ 253683 9998803098
22 બોટાદ શ્રી એ.એમ.મારૂ(ચાર્જ) ૦૨૮૪૯ 255222 9726648006
23 ભરૂચ કુ.એ.એમ.સોલંકી(ચાર્જ) ૦૨૬૪૨ ૨૫૨૪૭૧-૮૭ ૯૯૭૯૯૦૭૨૮૪
24 ભાવનગર શ્રી જે.બી.વાઘમશી(ચાર્જ) ૦૨૭૮ ૨૪૩૯૯૫૧-૫૪ 9979310710
25 મહિસાગર શ્રી ડી.એ.ચૌહાણ (ચાર્જ) ૦૨૬૭૪ 250950 9909537375
26 મહેસાણા શ્રી આર.પી.જુડાલ(ચાર્જ) ૦૨૭૬૨ ૨૨૨૩૩૧-૩૨ 9427973159
27 મોરબી_x000D_ શ્રી એન.જી.ચૌહાણ ૦૨૮૨૨ 222714 9428147327
28 રાજકોટ શ્રી વી.બી.માંડલિયા ૦૨૮૧ 2441312 9879250640
29 વડોદરા શ્રી જે.સી.રાવલ(ચાર્જ) ૦૨૬૫ ૨૪૩૮૧૧૦
૨૪૩૩૮૭૫
૯૪૨૬૩૫૨૭૪૬
30 વલસાડ શ્રી ડી.એન.પટેલ ૦૨૬૩૨ ૨૫૮૮૪૯ ૮૭૫૮૮૫૫૫૭૭
31 સાબરકાંઠા શ્રી જે.કે.ચાવડા ૦૨૭૭૨ 241916 9998976564
32 સુરત ડો.એ.કે.પટેલ ૦૨૬૧ ૨૪૨૫૭૫૧ 9825756393
33 સુરેન્દ્રનગર શ્રી આર.બી.વાઘેલા(ચાર્જ) ૦૨૭૫૨ 282018 9099964858