જિલ્લા વિષયક

1)સ્ટેટીસ્ટીકલ આઉટલાઇન ઓફ ગુજરાત (આંકડાકીય રૂપરેખા, ગુજરાત રાજય)

આ પ્રકાશન અંગ્રેજી ભાષામાં “પોકેટ બુક” સ્વરૂપે વાર્ષિક પ્રસિધ્ધ થાય છે, જેમાં રાજ્યના સામાજિક-આર્થિક વલણોના અઘતન ઉપલબ્ધ આંકડાને સંક્ષિપ્તમાં રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. આ પ્રકાશનમાં ગુજરાત રાજ્યનું વહીવટી માળખું, ગુજરાત અને ભારતના તુલનાત્મક આંકડા, ગુજરાત અને તેના અર્થતંત્રના વિવિધ પાસાંઓની વિગતવાર માહિતી સમયશ્રેણી રૂપે આપવામાં આવે છે. આ પ્રકાશનની વર્ષ ૨૦૧૦ની આવૃત્ત્િા તૈયાર કરી પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે.

2)સ્ટેટીસ્ટીકલ એબસ્ટ્રેકટ ઓફ ગુજરાત સ્ટેટ (ગુજરાત રાજ્યની આંકડાકીય માહિતી)

આ પ્રકાશન મધ્યસ્થ આંકડાકીય સંગઠન, નવી દિલ્હી દ્વારા નિયત કરવામાં આવેલ પ્રફોર્મામાં તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ પ્રકાશનમાં રાજ્યના સામાજિક આર્થિક ક્ષેત્રોની માહિતી સમયશ્રેણી સ્વરૂપે તેમજ છેલ્લા વર્ષની જિલ્લાવાર માહિતીનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. પ્રથમ ભાગમાં સામાજિક આંકડા આપવામાં આવે છે. જેમાં વસતિ, જન્મ-મરણ, પર્યાવરણ, શિક્ષણ, આરોગ્ય, સમાજ કલ્યાણ તથા સામાજિક સુરક્ષાને લગતા આંકડાઓ આપવામાં આવે છે. ભાગ-૨માં આર્થિક આંકડાઓ આપવામાં આવે છે. જેમાં રાજ્ય આવક, ખેતી, સિંચાઇ, પશુપાલન અને ડેરી, વન, મત્સ્યોઘોગ, ગ્રામ વિકાસ અને સહકાર, ખાણકામ, ઉત્પાદન, ઉર્જા, વાહન વ્યવહાર, બજાર અને સંગ્રહ શકિત, સંદેશા વ્યવહાર, શ્રમ અને રોજગાર, બેન્કીંગ અને વીમો, નાણાં વ્યવસ્થા, ભાવ અને ભાવાંક તથા પંચવર્ષીય યોજનાઓને લગતા આંકડાઓનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે ભાગ-૩માં અન્ય આંકડા જેવાં કે જાહેર સાહસો, જાહેર વહીવટ, આર્થિક ગણતરી અને ચૂંટણીને લગતા આંકડા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રકાશનની ૨૦૧૦ના વર્ષની આવૃત્તિ તૈયાર કરી પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે.

જિલ્લા આંકડા અધિકારી તા.૦૬-૧૧-૨૦૧૯
અ.નં. જિલ્લો નામ કોડ નંબર ઓફીસ ફોન મોબાઇલ નંબર
1 અમદાવાદ શ્રી કુ.આર.આર. ક્રિશ્ચિયન ૦૭૯ ૨૫૫૧૧૫૯૧ ૯૦૯૯૦૨૪૭૯૩
2 અમરેલી શ્રી ડી.એ.ગોહીલ (ચાર્જ) ૦૨૭૯૨ ૨૨૩૪૦૧ ૯૪૨૬૨૧૨૩૬૬
3 અરવલ્લી શ્રી એસ.એલ.ડાભી(ચાર્જ) ૦૨૭૭૪ ૨૪૦૮૪૪ ૯૧૫૭૮૩૭૮૦૨
4 આણંદ શ્રી આઇ.એલ.પરમાર ૦૨૬૯૨ ૨૫૭૯૩૨ ૯૬૨૪૯૨૮૮૩૩
5 કચ્છ-ભૂજ શ્રી આર.એમ.ઝાલા ૦૨૮૩૨ ૨૨૧૪૦૨ ૯૯૯૮૫૬૨૬૬૮
6 ખેડા-નડીયાદ શ્રી કે.વી.પટેલ ૦૨૬૮ ૨૫૫૭૮૪૭
૨૫૩૨૯૮૫
૯૪૨૮૩૮૩૧૧૨
7 ગાંધીનગર શ્રી એચ.કે.પ્રજાપતિ ૦૭૯ ૫૬૯૮૭ ૯૯૭૮૪૪૧૫૧૨
8 ગીર સોમનાથ શ્રી પી.કે.રાણા (૧૧ માસ) ૦૨૮૭૬ ૨૮૫૦૨૨ ૯૦૯૯૨૨૭૧૯૧
9 છોટાઉદેપુર શ્રી સી.આર.બિરાઇ ૦૨૬૬૯ ૨૩૩૬૫૦ ૯૮૨૫૬૦૪૫૦૩
10 જામનગર શ્રી યુ.ટી.ચૌધરી(ચાર્જ) ૦૨૮૮ ૨૬૭૬૯૬૮ 9427574080
11 જૂનાગઢ શ્રી ટી.ડી.પટેલ (ચાર્જ) ૦૨૮૫ ૨૬૨૬૨૫૧ ૯૪૨૮૮૩૫૦૫૩
12 ડાંગ-આહવા શ્રી એ.સી.પટેલ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૩૫૧ ૬૩૫૧૫૬૪૨૨૧
13 તાપી શ્રી એસ.બી.ગામીત(ચાર્જ) ૦૨૬૨૬ ૨૨૨૧૪૧ ૯૯૭૯૪૬૮૦૭૦
14 દાહોદ શ્રી રાહુલ ગુપ્તા ૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૧૨ 9429120019
15 દેવભૂમિ દ્વારકા શ્રી સી.એ.ભટ્ટ ૦૨૮૩૩ ૨૩૫૯૩૯ ૮૮૬૬૮૪૧૭૮૪
16 નર્મદા-રાજપીપળા શ્રી એ.જે.વસાણીયા (ચાર્જ) ૦૨૬૪૦ ૨૨૨૦૮૧-૮૪ ૯૪૨૮૭૧૮૨૨૫
17 નવસારી શ્રી પી.બી.પટેલ (ચાર્જ) ૦૨૬૩૭ ૨૪૪૩૯૯ ૭૯૯૦૬૧૩૬૨૦
18 પંચમહાલ–ગોધરા શ્રી એ.પી.રાવલ(ચાર્જ) ૦૨૬૭૨ ૨૫૩૩૫૪ ૯૦૬૭૩૫૫૬૫૫
19 પાટણ શ્રી એ.આર.સાધુ(ચાર્જ) ૦૨૭૬૬ ૨૨૭૧૬૩ ૯૮૯૮૯૧૮૪૯૦
20 પોરબંદર શ્રી જે.એ.વાઘેલા(ચાર્જ) ૦૨૮૬ ૨૨૧૨૪૭૭ ૯૮૯૮૧૬૯૮૪૫
21 બનાસકાંઠા શ્રી ડી.એસ.પરમાર(ચાર્જ) ૦૨૭૪૨ 253683 9427008428
22 બોટાદ શ્રી બી.કે.જોષી(ચાર્જ) ૦૨૮૪૯ ૨૫૫૨૨૨ 9427173154
23 ભરૂચ શ્રીમતિ એસ.વી.પટેલ ૦૨૬૪૨ ૨૫૨૪૭૧-૮૭ ૯૮૭૯૭૯૪૭૭૧
24 ભાવનગર શ્રી જે.સી.ઠાકોર ૦૨૭૮ ૨૪૩૯૯૫૧-૫૪ ૯૪૨૮૪૨૨૨૭૩
25 મહિસાગર શ્રી જે.એ.નાણાવટી ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૯૫૦ ૯૬૦૧૨ ૯૫૬૩૩
26 મહેસાણા શ્રી એચ.એન. ત્રીવેદી (ચાર્જ) ૦૨૭૬૨ ૨૨૨૩૩૧-૩૨ 8141315234
27 મોરબી શ્રી એમ.વી.જોષી (ચાર્જ) ૦૨૮૨૨ ૨૨૨૭૧૪ ૯૬૮૭૧૭૩૭૬૧
28 રાજકોટ શ્રી વી.બી.માંડલિયા ૦૨૮૧ 2441312 ૯૮૭૯૨૫૦૬૪૦
29 વડોદરા કુ. કે.એન.આંકોલીયા(ચાર્જ) ૦૨૬૫ ૨૪૩૮૧૧૦
૨૪૩૩૮૭૫
૮૮૬૬૨૬૨૯૦૩
30 વલસાડ શ્રી વાય.આર.પટેલ (ચાર્જ) ૦૨૬૩૨ ૨૫૮૮૪૯ ૯૪૨૮૦૨૨૩૩૫
31 સાબરકાંઠા શ્રી જે.કે.ચાવડા ૦૨૭૭૨ 241916 ૯૯૯૮૯૭૬૫૬૪
32 સુરત શ્રી સી.પી.દેસાઇ (ચાર્જ) ૦૨૬૧ ૨૪૨૫૭૫૧ ૯૦૯૯૦૨૫૪૭૮
33 સુરેન્દ્રનગર શ્રી એન.જી ચૌહાણ ૦૨૭૫૨ 282018 ૯૪૨૮૧૪૭૩૨૭

 

જિલ્લા આયોજન અધિકારી તા.૦૬-૧૧-૨૦૧૯
અ.નં. જિલ્લો નામ કોડ નંબર ઓફીસ ફોન મોબાઇલ નંબર
1 અમદાવાદ શ્રી આર.આર.ગામીત (રેવ.) ૦૭૯ 27561970 -
2 અમરેલી શ્રી ડી.એ.ગોહીલ ૦૨૭૯૨ 223658 ૯૪૨૬૨૧૨૩૬૬
3 અરવલ્લી શ્રી એસ.એલ.ડાભી ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૨૧૭ ૯૧૫૭૮૩૭૮૦૨
4 આણંદ શ્રી આઇ.એલ.પરમાર (ચાર્જ) ૦૨૬૯૨ 260734 ૯૬૨૪૯૨૮૮૩૩
5 કચ્છ-ભૂજ શ્રી એમ.આર.રાઓલ ૦૨૮૩૨ 252302 ૯૮૯૮૯૫૯૪૮૮
6 ખેડા-નડીયાદ શ્રી કે.વી.પટેલ (ચાર્જ) ૦૨૬૮ 2567827 ૯૪૨૮૩૮૩૧૧૨
7 ગાંધીનગર શ્રી એન.જી.પટેલ  ૦૭૯ 59044 ૯૪૨૬૨૭૨૨૬૪
8 ગીર સોમનાથ ભાવનાબા ઝાલા(ચાર્જ)(રેવન્યુ) ૦૨૮૭૬ ૨૮૫૦૨૨ ૯૪૨૭૩૩૭૮૮૮
9 છોટાઉદેપુર કુ.એસ.બી.ડાભી ૦૨૬૬૯ ૨૩૩૧૫૦ ૯૭૨૫૫૩૧૬૬૨
10 જામનગર શ્રી કે.કે.કરમટા(ચાર્જ) ૦૨૮૮ ૨૨૫૫૦૦૨૪૮ ૯૪૦૮૫૫૬૭૬૭
11 જૂનાગઢ શ્રી બી.કે.ખાચર (ચાર્જ)  ૦૨૮૫ 2651726 ૯૪૨૮૧૮૭૩૮૭
12 ડાંગ-આહવા શ્રી ટી.કે.ડામોર(રેવન્યુ) ૦૨૬૩૧ 220310 ૯૯૭૮૪૪૭૮૦૧
13 તાપી શ્રી બી.બી.વહોણીયા (ચાર્જ) ૦૨૬૨૬ ૨૨૨૬૬૯ ૯૯૭૮૪૦૫૧૪૫
14 દાહોદ શ્રી કે.એસ.ગેલાત(૧૧ માસ)(રેવન્યુ) ૦૨૬૭૩ 239151 9825750618
15 દેવભૂમિ દ્વારકા શ્રી સી.એ.ભટ્ટ(ચાર્જ) ૦૨૮૩૩ ૨૩૪૫૪૪ ૮૮૬૬૮૪૧૭૮૪
16 નર્મદા-રાજપીપળા શ્રી ડી.એમ.મકવાણા ૦૨૬૪૦ 223003 ૯૪૦૮૪૫૨૭૧૩
17 નવસારી શ્રી ડીએન.પટેલ ૦૨૬૩૭ 232166 ૮૭૫૮૮૫૫૫૭૭
18 પંચમહાલ -ગોધરા શ્રી આર.આર.ભાભોર ૦૨૬૭૨ 242429 ૯૪૨૭૬૧૯૮૦૪
19 પાટણ શ્રી એસ.બી.ગીલવા (રેવન્યુ) ૦૨૭૬૬ 224893 ૯૯૭૮૪૦૫૩૩૮
20 પોરબંદર શ્રી એન.બી.ચૌહાણ(ચાર્જ) ૦૨૮૬ 2213698 ૯૦૬૭૮૩૧૩૦૧
21 બનાસકાંઠા શ્રી જે.આર.પટેલ ૦૨૭૪૨ 252281 9825729645
22 બોટાદ શ્રી બી.કે.જોષી ૦૨૮૪૯ ૨૭૧૩૩૬ 9427173154
23 ભરૂચ શ્રી જે.વી.દેસાઇ(ચાર્જ) ૦૨૬૪૨ 240771 ૯૯૭૮૪૦૫૨૫૬
24 ભાવનગર શ્રી જે.સી.ઠાકોર (ચાર્જ) ૦૨૭૮ 2421878 ૯૪૨૮૪૨૨૨૭૩
25 મહિસાગર શ્રી આર.આર.ભાભોર (ચાર્જ) ૦૨૬૭૪ ૨૫૨૧૬૦ ૯૪૨૭૬૧૯૮૦૪
26 મહેસાણા શ્રી જે.કે.ચાવડા(ચાર્જ) ૦૨૭૬૨ 222216 ૯૯૯૮૯૭૬૫૬૪
27 મોરબી શ્રી જે.કે.બગીયા ૦૨૮૨૨ ૨૪૨૦૦૧ ૯૯૨૪૫૨૮૯૫૫
28 રાજકોટ શ્રી એન.આર.ટોપરાણી ૦૨૮૧ 2443417 ૯૮૨૫૨૭૯૬૦૫
29 વડોદરા શ્રી જે.સી.રાવલ ૦૨૬૫ 2427325 ૯૪૨૬૩૫૨૭૪૬
30 વલસાડ શ્રી એ.યુ.પંચોલી ૦૨૬૩૨ ૨૪૪૨૫૬ ૯૪૨૭૦૧૦૩૯૩
31 સાબરકાંઠા શ્રી પી.આર.જોષી ૦૨૭૭૨ 241736 ૯૮૭૯૮૩૦૯૦૦
32 સુરત શ્રી વી.સી.માંડવીયા ૦૨૬૧ 242662579 ૯૯૦૯૯૪૯૨૬૯
33 સુરેન્દ્રનગર શ્રી એન.જી.પટેલ ૦૨૭૫૨ 285453 ૯૮૨૫૬૧૬૧૨૬

 

 

પ્રાદેશિક સંયુક્ત નિયામકની કચેરી
ગાંધીનગર શ્રી વી.આઇ.પ્રજાપતિ ૦૭૯ ૨૩૨૫૮૫૪૧ ૯૪૨૯૬૧૫૩૩૧
સુરત શ્રી એચ.એમ.નાયકા(૧૧ માસ) ૦૨૬૧ - ૯૭૨૪૬૬૯૯૭૯
રાજકોટ શ્રી વી.પી.સુહાગીયા(૧૧ માસ) ૦૨૮૧ - ૯૪૨૭૨૦૫૪૯૫