જિલ્લા વિષયક

1)સ્ટેટીસ્ટીકલ આઉટલાઇન ઓફ ગુજરાત (આંકડાકીય રૂપરેખા, ગુજરાત રાજય)

આ પ્રકાશન અંગ્રેજી ભાષામાં “પોકેટ બુક” સ્વરૂપે વાર્ષિક પ્રસિધ્ધ થાય છે, જેમાં રાજ્યના સામાજિક-આર્થિક વલણોના અઘતન ઉપલબ્ધ આંકડાને સંક્ષિપ્તમાં રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. આ પ્રકાશનમાં ગુજરાત રાજ્યનું વહીવટી માળખું, ગુજરાત અને ભારતના તુલનાત્મક આંકડા, ગુજરાત અને તેના અર્થતંત્રના વિવિધ પાસાંઓની વિગતવાર માહિતી સમયશ્રેણી રૂપે આપવામાં આવે છે. આ પ્રકાશનની વર્ષ ૨૦૧૦ની આવૃત્ત્િા તૈયાર કરી પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે.

2)સ્ટેટીસ્ટીકલ એબસ્ટ્રેકટ ઓફ ગુજરાત સ્ટેટ (ગુજરાત રાજ્યની આંકડાકીય માહિતી)

આ પ્રકાશન મધ્યસ્થ આંકડાકીય સંગઠન, નવી દિલ્હી દ્વારા નિયત કરવામાં આવેલ પ્રફોર્મામાં તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ પ્રકાશનમાં રાજ્યના સામાજિક આર્થિક ક્ષેત્રોની માહિતી સમયશ્રેણી સ્વરૂપે તેમજ છેલ્લા વર્ષની જિલ્લાવાર માહિતીનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. પ્રથમ ભાગમાં સામાજિક આંકડા આપવામાં આવે છે. જેમાં વસતિ, જન્મ-મરણ, પર્યાવરણ, શિક્ષણ, આરોગ્ય, સમાજ કલ્યાણ તથા સામાજિક સુરક્ષાને લગતા આંકડાઓ આપવામાં આવે છે. ભાગ-૨માં આર્થિક આંકડાઓ આપવામાં આવે છે. જેમાં રાજ્ય આવક, ખેતી, સિંચાઇ, પશુપાલન અને ડેરી, વન, મત્સ્યોઘોગ, ગ્રામ વિકાસ અને સહકાર, ખાણકામ, ઉત્પાદન, ઉર્જા, વાહન વ્યવહાર, બજાર અને સંગ્રહ શકિત, સંદેશા વ્યવહાર, શ્રમ અને રોજગાર, બેન્કીંગ અને વીમો, નાણાં વ્યવસ્થા, ભાવ અને ભાવાંક તથા પંચવર્ષીય યોજનાઓને લગતા આંકડાઓનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે ભાગ-૩માં અન્ય આંકડા જેવાં કે જાહેર સાહસો, જાહેર વહીવટ, આર્થિક ગણતરી અને ચૂંટણીને લગતા આંકડા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રકાશનની ૨૦૧૦ના વર્ષની આવૃત્તિ તૈયાર કરી પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે.

જિલ્લા આંકડા અધિકારી તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૮
અ.નં. જિલ્લો નામ કોડ નંબર ઓફીસ ફોન મોબાઇલ નંબર
1 અમદાવાદ શ્રી એલ.એફ.અમીન(ચાર્જ) ૦૭૯ 25511591 ૯૮૨૪૩૫૯૮૪૬
2 અમરેલી શ્રી એન.આર.ટોપરાણી(ચાર્જ) ૦૨૭૯૨ 223401 9825279605
3 અરવલ્લી શ્રી એસ.એલ.ડાભી(ચાર્જ) ૦૨૭૭૪ ૨૪૦૮૪૪ ૯૧૫૭૮૩૭૮૦૨
4 આણંદ કુ.એસ.બી.ડાભી ૦૨૬૯૨ ૨૫૭૯૩૨ ૯૭૨૫૫૩૧૬૬૨
5 કચ્છ-ભૂજ શ્રી આર.એમ.ઝાલા ૦૨૮૩૨ 221402 ૯૯૯૮૫૬૨૬૬૮
6 ખેડા-નડીયાદ શ્રી કે.વી.પટેલ ૦૨૬૮ ૨૫૫૭૮૪૭
૨૫૩૨૯૮૫
૯૪૨૮૩૮૩૧૧૨
7 ગાંધીનગર શ્રી એન.જી.પટેલ ૦૭૯ 56987 ૯૪૨૬૨૭૨૨૬૪
8 ગીર સોમનાથ શ્રી પી.કે.રાણા(૧૧ માસ) ૦૨૮૭૬ - ૯૦૯૯૨૨૭૧૯૧
9 છોટાઉદેપુર શ્રી સી.આર.બિરાઇ ૦૨૬૬૯ ૨૩૩૬૫૦ ૯૮૨૫૬૦૪૫૦૩
10 જામનગર શ્રી યુ.ટી.ચૌધરી(ચાર્જ) ૦૨૮૮ 2676968 9427574080
11 જૂનાગઢ શ્રી ટી.ડી.પટેલ (ચાર્જ) ૦૨૮૫ 2626251 ૯૪૨૮૮૩૫૦૫૩
12 ડાંગ-આહવા શ્રી વાય.આર.પટેલ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૩૫૧ ૯૪૨૮૦૨૨૩૩૫
13 તાપી શ્રી એચ.કે.પ્રજાપતિ ૦૨૬૨૬ ૨૨૨૧૪૧ 9978441512
14 દાહોદ શ્રી રાહુલ ગુપ્તા ૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૧૨ 9429120019
15 દેવભૂમિ દ્વારકા શ્રી સી.એ.ભટ્ટ ૦૨૮૩૩ ૨૩૫૯૩૯ ૮૮૬૬૮૪૧૭૮૪
16 નર્મદા-રાજપીપળા શ્રી આર.આર.ભાભોર ૦૨૬૪૦ ૨૨૨૦૮૧-૮૪ ૯૪૨૭૬૧૯૮૦૪
17 નવસારી શ્રી જી.એમ.પટેલ ૦૨૬૩૭ ૨૪૪૩૯૯ 8511592234
18 પંચમહાલ–ગોધરા શ્રી એ.પી.રાવલ(ચાર્જ) ૦૨૬૭૨ 253354 -
19 પાટણ શ્રી પી.બી.ચાવડા(ચાર્જ) ૦૨૭૬૬ ૨૨૭૧૬૩ ૯૯૯૮૧૬૧૩૩૧
20 પોરબંદર શ્રી જે.એ.વાઘેલા(ચાર્જ) ૦૨૮૬ ૨૨૧૨૪૭૭ ૯૮૯૮૧૬૯૮૪૫
21 બનાસકાંઠા કુ.એ.જી.પ્રજાપતિ(ચાર્જ) ૦૨૭૪૨ 253683 9998803098
22 બોટાદ શ્રી બી.કે.જોષી(ચાર્જ) ૦૨૮૪૯ ૨૫૫૨૨૨ 9427173154
23 ભરૂચ કુ.એ.એમ.સોલંકી(ચાર્જ) ૦૨૬૪૨ ૨૫૨૪૭૧-૮૭ ૯૯૭૯૯૦૭૨૮૪
24 ભાવનગર શ્રી જે.બી.વાઘમશી(ચાર્જ) ૦૨૭૮ ૨૪૩૯૯૫૧-૫૪ 9979310710
25 મહિસાગર શ્રી જે.એ.નાણાવટી ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૯૫૦ ૯૬૦૧૨ ૯૫૬૩૩
26 મહેસાણા શ્રી આર.પી.જુડાલ(ચાર્જ) ૦૨૭૬૨ ૨૨૨૩૩૧-૩૨ 9427973159
27 મોરબી શ્રી એન.જી.ચૌહાણ ૦૨૮૨૨ ૨૨૨૭૧૪ ૯૪૨૮૧૪૭૩૨૭
28 રાજકોટ શ્રી વી.બી.માંડલિયા ૦૨૮૧ 2441312 ૯૮૭૯૨૫૦૬૪૦
29 વડોદરા શ્રી જે.સી.રાવલ(ચાર્જ) ૦૨૬૫ ૨૪૩૮૧૧૦
૨૪૩૩૮૭૫
૯૪૨૬૩૫૨૭૪૬
30 વલસાડ શ્રી ડી.એન.પટેલ ૦૨૬૩૨ ૨૫૮૮૪૯ ૮૭૫૮૮૫૫૫૭૭
31 સાબરકાંઠા શ્રી જે.કે.ચાવડા ૦૨૭૭૨ 241916 ૯૯૯૮૯૭૬૫૬૪
32 સુરત શ્રીમતી જે.આર.શાહ (ચાર્જ) ૦૨૬૧ ૨૪૨૫૭૫૧ ૯૯૯૮૬૭૦૩૪૯
33 સુરેન્દ્રનગર શ્રી આર.બી.વાઘેલા(ચાર્જ) ૦૨૭૫૨ 282018 ૯૦૯૯૯૬૪૮૫૮

જિલ્લા આયોજન અધિકારી તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૮
અ.નં. જિલ્લો નામ કોડ નંબર ઓફીસ ફોન મોબાઇલ નંબર
1 અમદાવાદ શ્રી બી.કે.પટેલ(રેવ.) ૦૭૯ 27561970 ૯૬૦૧૨૮૫૭૩૫
2 અમરેલી શ્રી એન.આર.ટોપરાણી ૦૨૭૯૨ 223658 9825279605
3 અરવલ્લી શ્રી એસ.એલ.ડાભી ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૨૧૭ ૯૧૫૭૮૩૭૮૦૨
4 આણંદ કુ.એસ.બી.ડાભી(ચાર્જ) ૦૨૬૯૨ 260734 ૯૭૨૫૫૩૧૬૬૨
5 કચ્છ-ભૂજ શ્રી એમ.આર.રાઓલ ૦૨૮૩૨ 252302 ૯૮૯૮૯૫૯૪૮૮
6 ખેડા-નડીયાદ શ્રી કે.વી.પટેલ (ચાર્જ) ૦૨૬૮ 2567827 ૯૪૨૮૩૮૩૧૧૨
7 ગાંધીનગર શ્રી એ.વી.ચાંપાનેરી ૦૭૯ 59044 9662439440
8 ગીર સોમનાથ ભાવનાબા ઝાલા(ચાર્જ) ૦૨૮૭૬ ૨૮૫૦૨૨ -
9 છોટાઉદેપુર અંકિતા પરમાર(ચાર્જ) ૦૨૬૬૯ ૨૩૩૧૫૦ -
10 જામનગર શ્રી આઇ.જી.પટેલ ૦૨૮૮ 25500248 9429056589
11 જૂનાગઢ શ્રી આઇ.જી.પટેલ(ચાર્જ) ૦૨૮૫ 2651726 9429056589
12 ડાંગ-આહવા શ્રી એસ.પી.ધીમર ૦૨૬૩૧ 220310 ૯૪૨૭૯૫૫૫૧૬
13 તાપી શ્રી જી.એમ.પટેલ(ચાર્જ) ૦૨૬૨૬ ૨૨૨૬૬૯ 8511592234
14 દાહોદ શ્રી કે.એસ.ગેલાત(રેવન્યુ) ૦૨૬૭૩ 239151 9825750618
15 દેવભૂમિ દ્વારકા શ્રી સી.એ.ભટ્ટ(ચાર્જ) ૦૨૮૩૩ ૨૩૪૫૪૪ ૮૮૬૬૮૪૧૭૮૪
16 નર્મદા-રાજપીપળા શ્રી આઇ.કે.પટ્ટણી ૦૨૬૪૦ 223003 ૯૪૨૮૬૬૪૮૩૦
17 નવસારી શ્રી વી.સી.ગામીત(રેવ.) ૦૨૬૩૭ 232166 9825632066
18 પંચમહાલ -ગોધરા શ્રી ડી.એમ.મકવાણા ૦૨૬૭૨ 242429 9408452713
19 પાટણ શ્રી એચ.કે.શુક્લ ૦૨૭૬૬ 224893 9427604595
20 પોરબંદર શ્રી એન.બી.ચૌહાણ(ચાર્જ) ૦૨૮૬ 2213698 ૯૦૬૭૮૩૧૩૦૧
21 બનાસકાંઠા શ્રી જે.આર.પટેલ ૦૨૭૪૨ 252281 9825729645
22 બોટાદ શ્રી બી.કે.જોષી ૦૨૮૪૯ ૨૭૧૩૩૬ 9427173154
23 ભરૂચ શ્રી જે.વી.દેસાઇ(ચાર્જ) ૦૨૬૪૨ 240771 -
24 ભાવનગર શ્રી જે .બી.વાઘમશી ૦૨૭૮ 2421878 9979310710
25 મહિસાગર શ્રી ડી.એ.ચૌહાણ ૦૨૬૭૪ ૨૫૨૧૬૦ 9909537375
26 મહેસાણા શ્રીમતી એલ.આર.કક્કડ(ચાર્જ) ૦૨૭૬૨ 222216 9426040431
27 મોરબી શ્રી એન.જી.ચૌહાણ(ચાર્જ) ૦૨૮૨૨ ૨૪૨૦૦૧ ૯૪૨૮૧૪૭૩૨૭
28 રાજકોટ શ્રી વી.બી.માંડલીયા(ચાર્જ) ૦૨૮૧ 2443417 ૯૮૭૯૨૫૦૬૪૦
29 વડોદરા શ્રી જે.સી.રાવલ ૦૨૬૫ 2427325 ૯૪૨૬૩૫૨૭૪૬
30 વલસાડ શ્રી એ.યુ.પંચોલી ૦૨૬૩૨ ૨૪૪૨૫૬ ૯૪૨૭૦૧૦૩૯૩
31 સાબરકાંઠા શ્રી પી.આર.જોષી ૦૨૭૭૨ 241736 ૯૮૭૯૮૩૦૯૦૦
32 સુરત શ્રીમતી આર.જે.શાહ(ચાર્જ) ૦૨૬૧ 242662579 -
33 સુરેન્દ્રનગર શ્રી એન.જી.પટેલ ૦૨૭૫૨ 285453 ૯૮૨૫૬૧૬૧૨૬

પ્રાદેશિક સંયુક્ત નિયામકની કચેરી
ગાંધીનગર શ્રી વી.આઇ.પ્રજાપતિ ૦૭૯ ૨૩૨૫૮૫૪૧ ૯૪૨૯૬૧૫૩૩૧
સુરત શ્રી એચ.એમ.નાયકા ૦૨૬૧ - ૯૭૨૪૬૬૯૯૭૯
રાજકોટ શ્રી વી.પી.સુહાગીયા ૦૨૮૧ - ૯૪૨૭૨૦૫૪૯૫