અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી ગાંધીનગર સંવર્ગ વર્ગ-૩ના સંશોધન મદદનીશ સંવર્ગની તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ ના રોજની પરિસ્થિતી દર્શાવતી આખરી પ્રવરતાયાદી પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત.

વિભાગનું નામ
અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી
તારીખ
સોમવાર, ઑગસ્ટ 20, 2018
જુઓ / ડાઉનલોડ કરો અહીં ક્લિક કરો જોવા અથવા ડાઉનલોડ કરવા માટે અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી ગાંધીનગર સંવર્ગ વર્ગ-૩ના સંશોધન મદદનીશ સંવર્ગની તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ ના રોજની પરિસ્થિતી દ