ગુજરાત આંકડાકીય સેવા સંવર્ગ વર્ગ-૧, નાયબ નિયામકની જગ્યા પર બઢતી માટેની ખાસ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત રહેવા માટેના અરજી પત્રકો બાબત

તારીખ
શનિવાર , જૂન 15, 2019
જુઓ / ડાઉનલોડ કરો અહીં ક્લિક કરો જોવા અથવા ડાઉનલોડ કરવા માટે RO To DD