અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી, ગાંધીનગર સંવર્ગ વર્ગ-૩ના કારકુન, કારકુન-કમ-ટાઇપીસ્ટ(ગુજરાતી/ અંગ્રેજી), છિદ્રકાર, સંકલક અને ટાઇપીસ્ટ (ગુજરાતી/અંગ્રેજી) સંયુકત સંવર્ગની તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ના રોજની પરિસ્થિતિ દર્શાવતી આખરી પ્રવરતા યાદી

તારીખ
શનિવાર , જુલાઈ 20, 2019
જુઓ / ડાઉનલોડ કરો અહીં ક્લિક કરો જોવા અથવા ડાઉનલોડ કરવા માટે ClerkDESFinal