સંશોધન મદદનીશ અને આંકડા મદદનીશની સીધી ભરતીના નિયમો

આ પૃષ્ઠ ગુજરાતીમાં ઉપલબ્ધ નથી, કૃપા કરીને અંગ્રેજીમાં વાંચવા માટે નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો.

https://gujecostat.gujarat.gov.in/research-assistant