કોણ કોણ છે

ક્રમ વિગત હોદ્દો કચેરી સંપર્ક
શ્રી એસ.કે.હુદ્દા નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૯૩૦ ૫૨૯૮૦
શ્રી એસ.એસ.સુથાર(ચાર્જ) સંયુક્ત નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૫૫૪
શ્રી આર.આર.પંડ્યા સંયુક્ત નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૧૮
  સંયુક્ત નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૭૫
શ્રી એસ.એસ.સુથાર સંયુક્ત નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૮૫૪૧
શ્રી એમ.બી.પંડ્યા સંયુક્ત નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૫૦૪
શ્રી બી.એ.ગોહીલ સંયુક્ત નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૭૦૪
શ્રી આર.એમ.ગંભીર સંયુક્ત નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૯૨૫
શ્રી એ.બી.ગોહીલ નાયબ નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૬૩
૧૦ શ્રી કે.એચ.રાવલ નાયબ નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૮૨
૧૧   નાયબ નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૨૦
૧૨ શ્રી એચ.આર.ખાણદર નાયબ નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૪૫
૧૩ શ્રી વી.ટી.ગાંધી(ચાર્જ) નાયબ નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૭૧૧
૧૪ શ્રી એમ.એમ.કાપડીયા નાયબ નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૮૫૪૨
૧૫ શ્રી એમ.બી.ગામીત નાયબ નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૩૮
૧૬ કુ.એમ.એમ.ટાંક સંશોધન અધિકારી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૭૨
૧૭ શ્રીમતી એસ.એમ.સરૈયા સંશોધન અધિકારી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૩૪
૧૮ શ્રી કે.આર.સાંતોલા સંશોધન અધિકારી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૭૧૦
૧૯ કુ.એસ.વી.માંડવીયા સંશોધન અધિકારી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૨૧
૨૦ કુ.ઝેડ.એ.બારૈયા સંશોધન અધિકારી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૪૭
૨૧ શ્રી એન.આર.મેક્વાન સંશોધન અધિકારી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૫૦
૨૨ શ્રી એમ.એમ.રાઠવા સંશોધન અધિકારી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૩૫
૨૩ શ્રી વી.ટી.ગાંધી સંશોધન અધિકારી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૮૩