કોણ કોણ છે

ક્રમ વિગત હોદ્દો કચેરી સંપર્ક
શ્રી એસ.કે.હુદ્દા નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૯૩૦ ૫૨૯૮૦
શ્રી એચ.કે.શુકલ  સંયુકત નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૫૫૪
શ્રી આર.આર.પંડ્યા સંયુક્ત નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૧૮
શ્રી એસ.એસ.સુથાર સંયુક્ત નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૭૦૪
શ્રી બી.એ.ગોહીલ સંયુક્ત નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૭૫
શ્રી આર.એમ.ગંભીર સંયુક્ત નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૪૯૯
શ્રી એ.વી.ચાંપાનેરી સંયુકત નિયામક  અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૯૨૫
શ્રી ડી.એ.ચૌહાણ સંયુકત નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૮૫૪૧
શ્રી એ.બી.ગોહીલ નાયબ નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૬૩
૧૦ શ્રી કે.એચ.રાવલ નાયબ નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૮૨
૧૧ શ્રી એચ.આર.ખાણદર નાયબ નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૪૫
૧૨ શ્રી વી.ટી.ગાંધી નાયબ નિયામક (ચાર્જ)  અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૭૧૧
૧૩ શ્રી એમ.એમ.કાપડીયા નાયબ નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૮૫૪૨
૧૪ શ્રી એમ.બી.ગામીત નાયબ નિયામક અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૩૮
૧૫ શ્રી સી. એન. વાઘેલા સંશોધન અધિકારી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૭૨
૧૬ શ્રીમતી એસ.એમ.સરૈયા સંશોધન અધિકારી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૩૪
૧૭ શ્રી આર.પી.બારોટ સંશોધન અધિકારી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૭૧૦
૧૮ કુ.ઝેડ.એ.બારૈયા સંશોધન અધિકારી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૪૭
૧૯ શ્રી એન.આર.મેક્વાન સંશોધન અધિકારી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૫૦
૨૦ શ્રી. એમ.એમ.રાઠવા સંશોધન અધિકારી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૩૫
૨૧ શ્રી વી.ટી.ગાંધી સંશોધન અધિકારી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર ૫૨૮૮૩
૨૨ શ્રી વી.બી.પરમાર  સંશોધન અધિકારી  અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર  ૫૨૮૬૭